Privatumo politika

Privatumo politika skirta informuoti Jus kaip mes, COREPETITUS, renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar mūsų kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą.

Mes siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teises, nesvarbu, ar asmens duomenis pateikiate bendraujant su mumis telefonu, renginiuose ar elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, naudojant interneto svetainę) ar bet kokiu kitu Jūsų pasirinktu būdu.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais.

Pagrindinės privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – mokymo paslaugų gavėjas, paklausimą pateikęs asmuo, sutartis su COREPETITUS pasirašęs ir (ar) šias sutartis vykdantis fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas ar darbuotojas, interneto svetaine besinaudojantis asmuo, ar kitas fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

Duomenų valdytojas – MB COREPETITUS, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti mažoji bendrija. Įmonės kodas – 305644952, adresas – M. K. Oginskio 17A-33 , Vilnius.

Kokiais tikslais ir teisiniais pagrindais COREPETITUS renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis?

COREPETITUS Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

Siekiant užtikrinti bendravimą su potencialiais ir esamais mūsų paslaugų teikėjais, sudaryti ir vykdyti sutartis tvarkome potencialių ir esamų paslaugų teikėjų, (fizinių asmenų) asmens duomenis (vardą, pavardę, individualios veiklos pažymos numerį, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų vykdyti komercinę veiklą bei siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Mokymo paslaugų teikimo (užsiėmimų organizavimas, registravimas į užsiėmimus ir registracijos patvirtinimas, sąlygų dalyvauti užsiėmimuose sudarymas, informacijos apie užsiėmimų datos arba laiko pasikeitimus ar atšaukimą teikimas) tikslu tvarkome potencialių ir esamų paslaugos gavėjų vardą, pavardę, informaciją apie užsiėmimus (data, laikas, trukmė, vieta, užsiėmimus vedantis korepetitorius), telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, kitus būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų vykdyti komercinę veiklą bei siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Sąskaitos išrašymo, buhalterinės apskaitos tikslu tvarkome vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, informaciją apie sutarties vykdymą, sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, kitus būtinus duomenis. Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir vykdant teisės aktų įpareigojimus.

Užklausų, gautų per interneto svetainę ir (ar) elektroniniu paštu administravimo tikslu tvarkome kontaktinio asmens duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, IP adresą, žinutės turinį, kitus duomenis, kuriuos nurodo asmenys, pateikto atsakymo turinį, kitą su atsakymo pateikimu susijusią informaciją. Asmens duomenys tvarkomi asmens sutikimu.

Tiesioginės rinkodaros tikslu (kad galėtume informuoti Jus apie teikiamas paslaugas, akcijas bei specialius pasiūlymus, pasiteirauti nuomonės apie teikiamą paslaugą tiek elektroniniu būdu, tiek skambučiu) tvarkome vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą. Duodami sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs sutinkate gauti COREPETITUS pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais susisiekę su mumis el. paštu corepetitus@gmail.com. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui.

Informuojame, jog tuo atveju kai esate mūsų klientas (esate pasirašęs paslaugų teikimo sutartį), Jūsų elektroninio pašto ir telefono ryšio kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkysime be atskiro sutikimo. Siekdami teisėto intereso, tvarkysime ir analizuosime informaciją apie Jūsų įsigytas paslaugas, tačiau tai nesukels Jums teisinių pasekmių ar panašaus poveikio.

Jeigu su tokiu asmens duomenų tvarkymu nesutinkate, galite bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą bet kuriais šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

COREPETITUS ir jos veiklos pristatymo visuomenei tikslu tvarkome paslaugos teikėjų asmens duomenis (vardą, pavardę, išsilavinimą, kitą su asmens profesine veikla susijusią informaciją, nuotrauką) ir paslaugos gavėjų pateiktą informaciją (vardą, užsiėmimų tipą, atsiliepimą apie suteiktas paslaugas). Asmens duomenys tvarkomi asmens sutikimu arba siekiant teisėto COREPETITUS intereso pristatyti visuomenei savo veiklą laikant, kad tvarkomi asmens duomenys yra būtini siekiant nurodyto intereso, susiję tik su duomenų subjektų darbine (profesine) veikla arba gautomis paslaugomis. 

Interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo bei kitais tikslais tvarkome slapukų pagalba renkamus asmens duomenis. Asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

COREPETITUS gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų mūsų interesų apsaugos. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Rinkdami asmens duomenis Jums pateikiame informaciją apie tai, kurių duomenų pateikimas yra privalomas, t.y., be kurių negalėsime suteikti Jūsų pasirinktų paslaugų ar pasiekti kitų nustatytų asmens duomenų tvarkymo tikslų. 

SVARBU: Pateikdami mums kitų asmenų asmens duomenis įsipareigojate užtikrinti duomenų teikimo teisėtumą (gauti šių asmenų sutikimą ar kt.) bei pateikti šiems asmenims informaciją apie tai, kur ir kaip jie gali susipažinti su šia Privatumo politika.

Kam Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami?

COREPETITUS tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami, tik esant asmens duomenų teikimo teisiniam pagrindui ir įvertinus asmens duomenų teikimo tikslą bei teikiamų asmens duomenų apimtį. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti šiems duomenų gavėjams:

Asmens duomenys, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, gali būti teikiami kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis mus įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

Asmens duomenis į trečiąsias valstybes galime perduoti remiantis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamo lygio apsaugos, standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos arba duomenų apsaugos priežiūros institucijos arba bent viena iš Reglamento 49 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų, jei nėra galimybės remtis prieš tai nurodytais Europos Komisijos ar duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendimais.

Kiek laiko ir kaip bus saugomi Jūsų asmens duomenys?

Surinkti asmens duomenys saugomi mūsų informacinėse sistemose. Asmens duomenys saugomi tol, kol jie reikalingi nustatytiems tikslams arba saugojimo terminus ir tvarką reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais.

Jūsų asmens duomenis saugome:

Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą mums nustato teisės aktai.

Tvarkydami asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, ar kitokio neteisėto tvarkymo.